Kruszywo Morskie

Lokalizacja złoża na terenie Ławicy Południowej Morza Bałtyckiego powoduje, iż wszelkie procesy wietrzenia i dezintegracji materiału skalnego są zminimalizowane. Kruszywo znajduje się pod stałym ciśnieniem, w stałej temperaturze i w warunkach środowiskowych o znikomej zmienności.
W materiale dominują skały z grupy magmowych i metamorficznych, w tym głównie granity i gnejsy o najwyższej wartości technologicznej, przy praktycznym braku tzw. ziaren lekkich i reaktywnych alkalicznie, stanowiących duże zagrożenie dla betonu.

Wyniki badań takich parametrów jak Los Angeles, micro-Deval czy PSV jednoznacznie wskazują na wysoką odporność kruszywa na ścieranie i rozdrabnianie, równą lub częstą wyższą od powszechnie stosowanych surowców skalnych pochodzących z kopalni zlokalizowanych na południu Polski, a odgrywającą kluczową rolę w produkcji betonu wysokich wytrzymałości.

Nie mniejsze znaczenie mają również parametry trwałościowe w postaci wyników mrozoodporności i nasiąkliwości, które również w tym przypadku kwalifikują materiał do grupy najwyższej jakości.
Proces wydobycia kruszywa z dna morskiego oraz wtórnego płukania w zakładzie przeróbczym zapewnia stały i bardzo niski poziom zapylenia co znacznie ułatwia pracę z materiałem, zwłaszcza w technologii betonu.

Wszystkie parametry kruszywa są regularnie badane przez laboratorium akredytowane w ramach certyfikowanego systemu ZKP (2+) co pozwala na stały monitoring oraz utrzymywanie ich na niezmiennym poziomie.

Kruszywa naturalne pochodzące ze złoża „Południowa Ławica Środkowa – Bałtyk Południowy”

Kruszywa naturalne łamane pochodzące ze złoża „Południowa Ławica Środkowa – Bałtyk Południowy”