Polityka prywatności

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) w związku z naszą współpracą, szanując prywatność naszych klientów informujemy.

Administratorem danych osobowych jest Minerals DC Nowak Sp. z o.o. Sp. k. 80-601 Gdańsk ul. prof. Witolda Andruszkiewicza 5, lok. nr 2/38 Zgodnie z przepisami RODO masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu. Masz również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych, a także do ich przenoszenia.

Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane dla prawidłowej realizacji umowy celem wykonania obowiązków prawnych, w tym podatkowych, a także mogą być przetwarzane celem
kierowania ofert w ramach naszej współpracy oraz dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego.
Podstawą prawna przetwarzania danych osobowych jest:

  • art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji łączącej nas umowy,
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących dotyczących rozliczeń finansowych,
  •  6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak kierowanie do ofert w ramach marketingu bezpośredniego oraz ewentualna konieczność odpierania i realizacji roszczeń cywilnoprawnych.

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do konkretnego przetwarzania danych. Z pewnością dane mogą być przetwarzane przez okres trwania łączącej nas umowy, jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych.

Odbiorcą Twoich danych osobowych będą nasi pracownicy, którzy będą bezpośrednio odpowiedzialni za przetwarzanie Twoich danych posiadając stosowne upoważnienia nadane przez Administratora Danych Osobowych. 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany, ponieważ będziemy w pewnym stopniu będziemy je przetwarzać na zasobach komputerowych w formie
elektronicznej. Jednakże w ramach przetwarzania danych nie stosujemy metod polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowania.
Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, jednak jest ono konieczne dla realizacji łączącej nas współpracy.

Obecnie nie zamierzamy przekazywać Twoich danych do państw trzecich.

Z wyrazami szacunku
Administrator Danych Osobowych